martes, 27 de noviembre de 2007

Definició de justícia

LA JUSTICIA
D'acord amb les idees d'Aristótil, la justicia implica una idea de "igualtat" (justicia commutativa), i una altra de "proporció" (justicia distributiva). L'una regula i ordena les relacions entre iguals i estableix la proporció entre el que s'ha de donar i el que s'ha de rebre en les relacions privades, segons un criteri d'estrícta igualtat. La justicia distributiva ordena les relacions entre la societat i els membres de manera que la comunitat, mitjancant el seu representant, repartirá les cárregues publiques propor-cionalment a la resistencia i a la possibilitat de cada individu, i els béns públics d'acord amb la dignitat i el mérit; i castigará les ofenses també d'acord amb la gravetat de la falta.
En realitat, les idees de "igualtat" i "proporció" es combinen en qualsevol cas. Si dos delinqüents roben sengles bosses a sengles dones peí métode de "Pestirada"; o dos assassins utilitzen cada un el mateix ardit per a matar a sengles ocupats de bancs que transporten cada un una quantitat de diners pareguda, la igualtat requereix que, en un i l'altre cas, "amb les mateixes circumstáncies", s'impose la mateixa pena a qualsevol deis delinqüents: es consideraría "injust" imposar un any de privado de llibertat a un deis lladregots, i quinze dies a l'altre, o no castigar-lo. Pero de la mateixa manera, la pena de l'assassinat s'entén que ha de ser mes elevada que la del robatori: seria "injust" imposar, en el cas anterior, la pena de trenta anys de reclusió al lladregot, i la d'arrest domicilian a l'assassí: ha d'haver-hi una "proporció" en aixd, tant en les cárregues publiques (majors, a qui pot mes), com en els premis (majors a qui en mereix mes). Es mes, en un sentit vulgar, es parla de "injusticia" fins i tot quan, en tractar desigualment, no s'infringeix cap llei, com si un pare premia a un deis seus filis per haver obtingut bones notes en els exámens, i no ho fa a l'altre que les obtingué iguals i amb el mateix esforc.
Adaptat de "Manual de Derecho Civil" de José Luis Lacruz Berdejo

No hay comentarios: